Skip to main content
REGULAMIN

Regulamin konkursu FEJM

By 26 kwietnia, 2023No Comments

26 kwietnia 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU „FEJM”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „FEJM” przeprowadzony i ogłoszony w Internecie na stronie fanowskiej KRYMINAUCI na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Kryminauci i na portalu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/kryminauci/ oraz promowany na profilach Facebook, Instagram i TikTok KRYMINAUCI.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Room Escape S.C. z siedzibą pod adresem ul. Ceynowy 46, 81-253 Gdyni, NIP 958-166-81-05, REGON 360754094 zaś fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo AGORA.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do zadania konkursowego.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora nagród, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
 • 3 Terminy i zasady konkursu
 1. Konkurs trwa od dnia 3.05.2023 od godziny 12:00 do dnia 7.05.2023 do godziny 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie:

Gdybyś miał się wcielić w rolę słynnego detektywa, to jaką postać wybrałbyś i dlaczego?

Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może przekroczyć 300 znaków ze spacjami. Prosimy tylko o kulturalne odpowiedzi i kreatywne uzasadnienia. Zwycięzców w konkursie wybierze zespół komendy Kryminautów pod kierownictwem starszego sierżanta Tomasza Sercza – prowadzącego pierwsze śledztwo w grze detektywistycznej Kryminauci: „Tajemnice Nadrzecznej”.

 1. Tytuł Konkursu to FEJM.
 2. Każdy Uczestnik może umieścić jeden komentarz do 300 znaków ze spacjami. Komentarze będzie można umieszczać pod odpowiednim postem na portalu Facebook i Instagram.
 3. Sposób wybrania zwycięzcy: Spośród wszystkich odpowiedzi zespół Kryminautów pod kierunkiem starszego sierżanta Tomasza Sercza wybierze 3 najciekawsze i najbardziej zaskakujące oraz cenzuralne odpowiedzi. Lista zwycięzców zostanie przedstawiona na portalach Facebook i Instagram oraz TikTok w środę 10 maja.
 4. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto na Facebooku czy Instagramie. Ta sama osoba nie może wziąć udziały w konkursie jednocześnie na obu portalach społecznościowych nawet, gdy przygotuje inną odpowiedź.
 5. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika skanu swojego dowodu osobistego.
 6. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych dostępnych na profilu jego konta na Facebooku, Instagramie i TikToku.
 8. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook oraz Instagram i TikTok.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych prac, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.
 10. Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 11. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do przekazania nagrody. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
 12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora zgłoszonej przez Uczestnika treści i zrzeka się jakichkolwiek praw majątkowych z tytułu jego wykorzystania.
 • 4 Zwycięzcy i nagrody
 1. W konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby, które wybierze jury pod kierownictwem starszego sierżanta Tomasza Sercza.
 2. Zwycięzcy otrzymają po jednym egzemplarzu książki Joanny Opiat-Bojarskiej FEJM wydanej przez Wydawnictwo AGORA.
 3. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na adres wskazany przez Zwycięzców w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu lub przekazane osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora.
 4. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszt wysyłki jedynie do granic Polski. W przypadku konieczności wysyłki Nagrody poza granice Polski, Zwycięzca pokrywa różnicę.
 5. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do zwycięzców za pośrednictwem komunikatora na Facebooku lub Instagramie.
 6. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10.05.2023.
 7. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innej osobie, która wzięła udział w konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
 9. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki z Nagrodą, przesyłanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 10. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w punkcie 8 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 • 5 Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.kryminauci.pl
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
 6. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani Instagram ani nie jest z nimi związany.
Close Menu