Regulamin sklepu internetowego www.kryminauci.pl

Obowiązujący od dnia 30 października 2021 r.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.kryminauci.pl, prowadzony jest przez ROOM ESCAPE S.C. z siedzibą w 81-253 Gdynia, ul. Ceynowy 46 z numerem REGON: 360754094 i numerem NIP: 958-166-81-05.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: kontakt@kryminauci.pl
• nr telefonu: 509-649-863
• adresu do korespondencji: ROOM ESCAPE, ul. Śniadeckich 10 p. V, 00-656 Warszawa.

Alfabetyczny słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia, potwierdzająca dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym www.kryminauci.pl;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.);

Konsument – osoba w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę za pośrednictwem sklepu internetowego www.kryminauci.pl bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Kupującego działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.kryminauci.pl. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 22(1) Kodeksu cywilnego, jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);

Produkt – artykuł oferowany przez ROOM ESCAPE S.C. do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.kryminauci.pl, na który składa się pudełko z aktami sprawy wraz z dołączonym do niego Kodem Aktywacyjnym do panelu online, który stanowi integralną część gry. Kod aktywacyjny uprawnia do rozegrania nielimitowanej liczby gier w ramach jednego konta.

Sprzedający – ROOM ESCAPE S.C., prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.kryminauci.pl

Strona główna serwisu – pierwsza strona przeglądarki internetowej wczytywana w momencie włączenia strony www.kryminauci.pl;
Termin dostarczenia towaru – czas realizacji zamówienia + czas dostawy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego www.kryminauci.pl/sklep, informację o produktach, warunki składania i realizacji zamówień, formy płatności, warunki dostawy zamówionego towaru, odstąpienia od umowy, zwrotu płatności, warunki reklamacji oraz gwarancji.
2. Warunkiem zamówienia produktu i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przekazanie Sprzedającemu danych niezbędnych do procedowania zamówienia oraz akceptacja Regulaminu.
3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.kryminauci.pl/regulamin.
4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.kryminauci.pl, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Zamówienia w sklepie internetowym www.kryminauci.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Informacje dostępne na stronie sklepu internetowego obowiązują wyłącznie na terenie Polski.
6. Zamówienia zagraniczne realizowane są na indywidualnych warunkach i przyjmowane są za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@kryminauci.pl.

§ 2. Informacje o produktach i promocjach

1. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.kryminauci.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.kryminauci.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN).
4. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Kupujących może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
5. Na stronie głównej sklepu internetowego www.kryminauci.pl mogą być zawarte informacje o promocjach.
6. Promocje w sklepie internetowym www.kryminauci.pl nie łączą się.
7. Promocje w sklepie internetowym www.kryminauci.pl w zależności od kampanii marketingowej mogą obowiązywać przez określony czas, do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją lub do odwołania.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
9. W sklepie internetowym www.kryminauci.pl znajdują się produkty chronione prawami autorskimi. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Rejestracja i zasady korzystania

1. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.kryminauci.pl świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z usług Kupujący powinien spełnić minimalne wymagania techniczne, którymi są:
a) posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail),
c) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari, Explorer, Microsoft Edge zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych sklepu.
2. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.kryminauci.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, hasło oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
3. Rejestracja i podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne.
4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego administrator sklepu internetowego www.kryminauci.pl przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji na wskazany adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania wiadomości proces rejestracji został pomyślnie zakończony.
5. Dokonanie rejestracji w sklepie internetowym www.kryminauci.pl jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej przez Kupującego z ROOM ESCAPE S.C. polegającej na prowadzeniu konta zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
6. Rejestracja w sklepie internetowym www.kryminauci.pl jest nieodpłatna.
7. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.kryminauci.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanego w procesie rejestracji.
8. Kupujący po zalogowaniu się ma dostęp do:
a) wprowadzania, edytowania i usuwania swoich danych,
b) tworzenia listy ulubionych produktów,
c) podglądu historii zamówień,
d) zamówienia newslettera, bądź rezygnacji z newslettera,
e) dedykowanego sposobu składania reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym www.kryminauci.pl.
9. Usunięcie konta jest możliwe po wysłaniu wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie na adres kontakt@kryminauci.pl. Usunięcie przez Kupującego konta w sklepie internetowym www.kryminauci.pl oznacza rozwiązanie umowy świadczenia usługi elektronicznej co jest jednoznaczne z zakończeniem prowadzenia konta Kupującego przez Sprzedającego oraz utratą dostępu do danych w nim zawartych.
10. Administrator sklepu internetowego www.kryminauci.pl ma prawo do zablokowania konta Kupującego w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad.
11. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym www.kryminauci.pl w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym www.kryminauci.pl, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego.
12. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym www.kryminauci.pl jako gość, to jest bez rejestracji. W takim przypadku Kupujący przekazuje Sprzedającemu niezbędne dane do jednorazowego złożenia zamówienia.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych.
14. Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego www.kryminauci.pl wiadomości o pracach administracyjno-konserwacyjnych na 3 (trzy) dni przed planowanymi pracami.

§ 4. Warunki składania i realizacji zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.kryminauci.pl. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.kryminauci.pl, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane produkty, a następnie w przypadku chęci założenia konta w sklepie internetowym www.kryminauci.pl, wypełniając formularz rejestracyjny, logując się na istniejące już konto, bądź dokonując kupna bez rejestracji jako gość. Zamieszczając wszelkie dane na formularzu przez Kupującego oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Płatność za zamówienie następuje za pomocą platformy PayU, o ile Kupujący nie wybrał opcji płatności za pobraniem. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e – mail na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia, informacje o produkcie oraz dane Sprzedającego.  Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia”. Kupującemu zostanie również przesłana na adres e-mail wskazany w koncie Kupującego lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji faktura elektroniczna. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.
4. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, bądź niedokonanie zapłaty na rzecz Sprzedającego, za wyjątkiem wybrania opcji płatności za pobraniem, w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
5. Wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia” przez Sprzedającego jest jednoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o powyższym fakcie niezwłocznie, jednak w okresie nie dłuższym niż trzy dni robocze liczone od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zawiadomienie zostanie przesłane na wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres e-mail. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi poprzez system PayU zwrot należności na rzecz Kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz z § 8 Regulaminu.
7. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili otrzymania e-maila zatytułowanego  „Realizacja zamówienia”. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.

§ 5.Formy płatności

1. Sklep internetowy www.kryminauci.pl akceptuje następujące formy płatności:
płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia w sposób wybrany przez Kupującego. Dostawca pobiera od Kupującego kwotę równą wartości zamówionego produktu.
2. Płatność za pośrednictwem systemu PayU – Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal PayU. Regulamin korzystania z w/w systemu znajduje się pod adresem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf
3. Kupujący nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
4. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że będzie odbierał faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 6. Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Produkty zakupione w sklepie internetowym www.kryminauci.pl dostarczane są tylko na terenie Polski lub poza granicami kraju po indywidualnym ustaleniu warunków dostawy. Kupujący może wybrać sposób dostawy spośród następujących opcji:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL,
b) za pośrednictwem punktów odbioru paczek, które mają podpisaną umowę z firmą DHL,
c) osobiście przez pracowników ROOM ESCAPE S.C. w 3 Punktach Odbioru zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich 1/15, Inżynierskiej 1 oraz Marszałkowskiej 140 w Warszawie.
2. Łączny termin dostarczenia produktu wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu uznania na rachunku bankowym Sprzedającego, z wyłączeniem sytuacji wybrania opcji płatności za pobraniem przez Kupującego. Powyższy zapis nie dotyczy okresów, w których przeprowadzane są prace administracyjno-konserwacyjne.
3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
4. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, Kupujący zostanie poinformowany o możliwości podjęcia decyzji o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania, zaś termin dostarczenia produktu może ulec wydłużeniu.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zakupionego produktu, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, wyłącznie w przypadku, jeżeli KOD AKTYWACYJNY gry nie został użyty. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
2. Produkt w stanie niezmienionym podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi do wysyłki przed jego upływem.
3. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania Produktu przez Kupującego;
b) od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z § 8 Regulaminu i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przy czym Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§8. Zwrot płatności

1. Sprzedający dokona zwrotu płatności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
a) anulowania zamówienia bądź jego części,
b) zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy,
c) uznania reklamacji poprzez obniżenie ceny lub zwrot produktu z uwagi na brak możliwości wymiany.
2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 9.Warunki reklamacji

1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad fizycznych oraz prawnych.
2. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.
3. Kupujący może zgłosić reklamację zakupionego produktu za pośrednictwem konta utworzonego w wyniku rejestracji w sklepie internetowym www.kryminauci.pl, bądź formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu www.kryminauci.pl/reklamacja.
4. Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji przesyłką kurierską DHL ekonomiczną na następujący adres: ROOM ESCAPE, Śniadeckich 10, p. V, 00-656 Warszawa.
5. Jednocześnie Sprzedający wskazuje, że jeśli Konsument wybierze inny sposób dostarczenia reklamowanego Produktu, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Konsument może żądać naprawy Produktu (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W razie braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z § 8 Regulaminu.
7. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternaście) dni poczytuje się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 561(1) § 2 i 3 kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
9. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący (niebędący Konsumentem) nabył towar.
10. Wszelkie spory w pierwszej kolejności są rozstrzygane w sposób polubowny.
11. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@kryminauci.pl.

§ 10 Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych Kupujących  jest: ROOM ESCAPE S.C. z siedzibą pod adresem: Ceynowy 46, 81-253 Gdynia.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1) prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego
2) sprzedaży towarów w sklepie internetowym
3) zapewnienia dostawy towarów do miejsca wskazanego przez kupujących
4) prowadzenia prawnie wymaganej sprawozdawczości finansowej
5) ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń
6) (w przypadku wyrażenia odrębnych zgód) marketingu (za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) ROOM ESCAPE S.C. (w szczególności informowania o produktach dostępnych w sklepie internetowym, aktualnych promocjach i akcjach specjalnych organizowanych przez ROOM ESCAPE S.C.).
3. Dane osobowe są przetwarzane – odpowiednio dla celów – na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
3) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
4) art. 6. ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (tj. realizacja obowiązku prawnego)
5) art. 6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych)
6) art. 6 ust. 1 lit a) (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą o ile osoba, której dane dotyczą wyrazi osobną zgodę) z zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację założonych celów.
5. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
6. Dane będą przetwarzane – odpowiednio dla celów – przez okres:
1) do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub administratora danych
2) do czasu zamknięcia procesu sprzedaży
3) do upłynięcia okresu, w którym złożona może być reklamacja na wykonanie dostawy, wskazanego w regulaminie wybranego dostawcy
4) do upłynięcia okresów wskazanych w w/w ustawach
5) do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
6) do czasu wycofania zgody
7. W określonych w RODO przypadkach Kupujący może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
8. Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych:
a. drogą elektroniczną: kontakt@kryminauci.pl
b. pocztą tradycyjną:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Ceynowy 46
81-253 Gdynia.
9. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) tj. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, i które to podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora.
10. Dane NIE są przekazywane do państw trzecich.
11. Dane NIE są udostępniane stronom trzecim ani przekazywane do organizacji międzynarodowych.
12. Administrator NIE podejmuje decyzji wywołujących skutki prawne lub w istotny sposób wpływający na osoby, których dane dotyczą w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji).

§ 11 Prawa autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w sklepie internetowym www.kryminauci.pl podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: produktów, opisów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Podmiotem uprawnionym do korzystania z przedmiotowych materiałów jest wyłącznie ROOM ESCAPE S.C..
2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści pochodzących ze stron sklepu internetowego www.kryminauci.pl w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
3. Nazwy produktów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.kryminauci.pl używane są w celach informacyjnych są być chronione i zastrzeżone w Urzędzie Patentowym i nie mogę być użyte bez zgody ROOM ESCAPE S.C..
4. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu opinii o produktach dostępnych w sklepie internetowym www.kryminauci.pl oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie – w szczególności zostały one wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
5. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w sklepie internetowym www.kryminauci.pl.
6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.kryminauci.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana treści Regulaminu sklepu internetowego www.kryminauci.pl może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez administratora na stronie głównej sklepu internetowego www.kryminauci.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
3. Zespół sklepu internetowego www.kryminauci.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.kryminauci.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
5. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na stronie internetowej sklepu zapewnia serwis PayU.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy kodeks postępowania cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2021 r.
8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, oraz inne zastrzeżenia, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres mailowy wskazany we wstępie Regulaminu. W reklamacji Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, adres korespondencyjny oraz charakter i datę stwierdzonych nieprawidłowości oraz innych zastrzeżeń. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do treści złożonej reklamacji.
9. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie niedojścia przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla ROOM ESCAPE S.C. zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego.