Skip to main content
REGULAMIN

Regulamin KONKURSU WIGILIJNEGO

By 22 grudnia, 2023No Comments

22 grudnia 2023

REGULAMIN KONKURSU WIGILIJNEGO

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „KOMKURS WIGILIJNY” przeprowadzony i ogłoszony w Internecie na stronie fanowskiej KRYMINAUCI na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Kryminauci oraz na profilu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/kryminauci/ i promowany na profilu TikTok KRYMINAUCI.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma Room Escape S.C. z siedzibą pod adresem ul. Ceynowy 46, 81-253 Gdyni, NIP 958-166-81-05, REGON 360754094.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do zadania konkursowego.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora nagród, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
 • 3 Terminy i zasady konkursu
 1. Konkurs trwa od dnia 24.12.2023 od godziny 12:00 do dnia 31.12.2023 do godziny 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie:

Kryminalna opowieść świąteczna, czyli kreatywne zdanie konkursowe od Świętego Mikołaja!    

Pewna grupa przestępców dokonała kilkunastu włamań w okresie świąt Bożego Narodzenia. Metoda działania była zawsze ta sama. Sprawcy przychodzili nocą przebrani za Świętych Mikołajów, w pełnym mikołajowym rynsztunku, z przyczepionymi długimi brodami, sumiastymi wąsami i białymi krzaczastymi brwiami. Włamując się na posesję usypiali psy, a następnie dostawali się do domu przez wybite okno lub podważone drzwi balkonowe. Budzili właścicieli i zastraszali ich, grożąc poćwiartowaniem i zapakowaniem części ich ciał do pudełek jako świąteczne prezenty dla ich dzieci. Nie mieli litości dla starszych, czy schorowanych ludzi. Kiedy gospodarze domu byli już wystarczająco przerażeni, aby zgodzić się na wszystko, Mikołajowie żądali pieniędzy. Kradli wyłącznie gotówkę. Jednak jak ustalono w toku dochodzenia, podczas włamania zawsze ginęło też coś jeszcze. Jakiś niewielki i mało znaczący drobiazg: widelec, przycisk do papieru, breloczek, długopis, czekolada czy batonik. Świadkowie dodatkowo informowali, że jeden z Mikołajów miał słabość do kotów i jeżeli w domu były koty, to Mikołaj bawił się z nimi nawet podczas włamania. Rabusie zwracali się do siebie ksywkami Klaus, Nico, Santa, Święty. Najprawdopodobniej jeden z rabusiów był kobietą. Zostali złapani dopiero po kilku latach. Jak myślicie, dlaczego policja nie mogła tak długo ustalić ich tożsamości i w jaki sposób w końcu wpadli w ręce funkcjonariuszy prawa?    

 1. Tytuł Konkursu to „KONKURS WIGILIJNY”.
 2. Każdy Uczestnik może umieścić jeden komentarz do 600 znaków ze spacjami. Komentarze będzie można umieszczać pod odpowiednim postem na portalu Facebook i Instagram.
 3. Sposób wybrania zwycięzcy: Spośród wszystkich zaproponowanych kreatywnych rozwiązań, zespół Kryminautów pod kierunkiem komendanta Ryszarda Twardego wybierze 10 najciekawsze i najbardziej zaskakujących oraz cenzuralnych odpowiedzi. Lista zwycięzców zostanie przedstawiona na portalach Facebook i Instagram oraz TikTok 1 stycznia 2024 roku.
 4. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto na Facebooku lub Instagramie.
 5. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika skanu swojego dowodu osobistego.
 6. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych dostępnych na profilu jego konta na Facebooku lub Instagram na Stronie Konkursowej.
 8. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook oraz Instagram i TikTok.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych prac, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.
 10. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 11. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do przekazania nagrody. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
 12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora zgłoszonej przez Uczestnika treści i zrzeka się jakichkolwiek praw majątkowych z tytułu jego wykorzystania.
 • 4 Zwycięzcy i nagrody
 1. W konkursie zostanie nagrodzonych 10 osób, które wybierze jury pod kierownictwem komendanta Ryszarda Twardego.
 2. Zwycięzcy otrzymają po jednym egzemplarzu notesu Kryminauci oraz po jednym długopisie z logo Kryminautów.
 3. Nagrody zostaną przesłane pocztą, kurierem lub paczkomatem na adres wskazany przez Zwycięzców w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu lub przekazane osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora.
 4. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszt wysyłki jedynie do granic Polski. W przypadku konieczności wysyłki Nagrody poza granice Polski, Zwycięzca pokrywa różnicę.
 5. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do zwycięzców za pośrednictwem komunikatora Messenger na Facebooku.
 6. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 1.01.2024.
 7. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innej osobie, która wzięła udział w konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
 9. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki z Nagrodą, przesyłanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 10. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w punkcie 8 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 • 5 Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.kryminauci.pl
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
 6. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram ani z nim związany.
Close Menu