Skip to main content
REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „LUDZIE W NIENAWIŚCI”

7 maja 2024

REGULAMIN KONKURSU „LUDZIE W NIENAWIŚCI”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „LUDZIE W NIENAWIŚCI” przeprowadzony i ogłoszony w Internecie na stronie fanowskiej KRYMINAUCI na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Kryminauci na specjalnie utworzonym wydarzeniu, którego współorganizatorem jest Wydawnictwo PULPBOOKS Sp. z o. o. oraz na profilu Instagram KRYMINAUCI i profilu Wydawnictwa PULPBOOKS.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Room Escape S.C. z siedzibą pod adresem ul. Ceynowy 46, 81-253 Gdyni, NIP 958-166-81-05, REGON 360754094 zaś fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo PULPBOOKS z Łodzi.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do zadania konkursowego.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora nagród, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
 • 3 Terminy i zasady konkursu
 1. Konkurs trwa od dnia 9.05.2024 od godziny 12:00 do dnia 20.05.2024 do godziny 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe, którego treść brzmi następująco:

Podaj w komentarzu dwa pozostałe tytuły trylogii grobiańskiej Krzysztofa Zajasa, której „Ludzie w nienawiści” stanowią I tom oraz zaproponuj miejsce akcji dla trzeciego scenariusza Kryminautów, w którym mogłoby się rozegrać kolejne śledztwo i uzasadnij kreatywnie swoją propozycję. Prosimy tylko o kulturalne odpowiedzi i pomysły oraz ich uzasadnienia. Zwycięzców w konkursie wybierze zespół komendy Kryminautów pod kierownictwem starszego sierżanta Tomasza Sercza prowadzącego pierwsze śledztwo w grze detektywistycznej Kryminauci: „Tajemnice Nadrzecznej” oraz przedstawiciel wydawnictwa PULPBOOK fundatora nagród książkowych.

 1. Tytuł Konkursu to „LUDZIE W NIENAWIŚCI”.
 2. Każdy Uczestnik może umieścić jeden komentarz wraz z odpowiedzią na pytania i zadanie konkursowe. Komentarze będzie można umieszczać na wydarzeniu konkursowym założonym na portalu Facebook oraz pod postem na Instagramie Kryminauci i wydawnictwa PULPBOOK.
 3. Sposób wybrania zwycięzcy: Spośród wszystkich odpowiedzi oraz kreatywnych propozycji zespół Kryminautów pod kierunkiem starszego sierżanta Tomasza Sercza wraz z przedstawicielem Wydawcy PULBOOKS wybierze 3 prawidłowe odpowiedzi wraz z najciekawszymi i najbardziej zaskakującymi oraz cenzuralnymi pomysłami odpowiedzi na zadanie konkursowe. Lista zwycięzców zostanie przedstawiona na wydarzeniu Facebook poświęconemu konkursowi oraz w komentarzu pod postem na Instagramie KRYMINAUCI i wydawnictwa PULPBOOK w dniu 24 maja 2024 r.
 4. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto na Facebooku lub Instagramie. Ta sama osoba nie może wystartować w konkursie i udzielić odpowiedzi i na Facebooku i na Instagramie jednocześnie, musi wybrać kanał social media, na którym chce wziąć udział w konkursie.
 5. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika skanu swojego dowodu osobistego.
 6. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych dostępnych na profilu jego konta na Facebooku na wydarzeniu konkursowym oraz pod postem konkursowym na Instagramie.
 8. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w serwisie Facebook i Instagram.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych prac, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.
 10. Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 11. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do przekazania nagrody. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
 12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora zgłoszonej przez Uczestnika treści i zrzeka się jakichkolwiek praw majątkowych z tytułu jego wykorzystania.
 • 4 Zwycięzcy i nagrody
 1. W konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby, które wybierze jury pod kierownictwem starszego sierżanta Tomasza Sercza spośród wszystkich komentarzy umieszczonych na wydarzeniu konkursowym na Facebooku oraz pod postem konkursowym na Instagramie.
 2. Zwycięzcy otrzymają po jednym egzemplarzu książki Krzysztofa Zajasa „LUDZIE W NIENAWIŚCI” wydanej przez Wydawnictwo PULPBOOKS z Łodzi . Zwycięzca pierwszej nagrody dodatkowo otrzyma 1 egzemplarz gry Kryminauci „Tajemnice Nadrzecznej”.
 3. Nagrody zostaną przesłane pocztą, kurierem lub paczkomatem na adres wskazany przez Zwycięzców w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu lub przekazane osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora.
 4. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszt wysyłki jedynie do granic Polski. W przypadku konieczności wysyłki Nagrody poza granice Polski, Zwycięzca pokrywa różnicę.
 5. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do zwycięzców za pośrednictwem komunikatora Messenger na Facebooku lub komunikatora na Instagramie.
 6. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 24.05.2024 r.
 7. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innej osobie, która wzięła udział w konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
 9. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki z Nagrodą, przesyłanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 10. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w punkcie 8 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 • 5 Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie kryminauci.pl
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
 6. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram ani z nim związany.
Close Menu